สถาบันพัฒนาวิชาการประปา >> บริการผู้ใช้น้ำ
เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ


 

มาตรวัดน้ำ เป็นเครื่องมือสำหรับวัดปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค ณ สถานที่ใช้น้ำ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการออกใบเสร็จค่าน้ำประจำเดือน มาตรวัดน้ำเมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องมานาน ย่อมมีการสึกหรอของกลไกต่าง ๆ อาจมีผลทำให้การบันทึกข้อมูลการใช้น้ำคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
   

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ จะดำเนินการเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้
 • มาตรบำรุงรักษา จากรายงานของส่วนอ่านมาตร เช่น มาตรไม่เดิน มาตรชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ฯลฯ
 • ผู้ใช้น้ำยื่นคำร้อง กรณีมาตรวัดน้ำไม่เดิน มาตรชำรุด ฯลฯ ตัวอย่างแบบฟอร์มใบคำร้อง
 • มาตรครบวาระ ตามข้อกำหนดของการประปานครหลวง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำตรงตามปริมาณน้ำที่ใช้จริง การประปานครหลวงจึงหมุนเวียนดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งใช้งานมานานทุกๆปี โดย
  • มาตรวัดน้ำขนาด ? 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว จะดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ใหม่ เมื่อมาตรวัดน้ำเดิมมีอายุการใช้งาน เกิน 8-10 ปี
  • มาตรวัดน้ำขนาดใหญ่จะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่ เมื่อมาตรวัดน้ำเดิมมีอายุการใช้งาน เกิน 2 ปี
   การดำเนินการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายเป็นของ การประปานครหลวงทั้งหมด
   มาตรวัดน้ำสูญหาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 1125 หรือ >> สำนักงานประปาสาขา
 
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125