ช่องทางการชำระเงิน
  ตัวแทนการรับชำระ
  สาขาที่ให้บริการ
  ช่องทางชำระเงิน
บริการอิเล็กทรอนิกส์
  ขอติดตั้งประปาใหม่
  ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง
  บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูล
  บริการคำนวณค่าน้ำ
  E-Book
  บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำทาง Internet
  การบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการของ กปน. >> บริการหลัก >> ผู้ใช้น้ำควรรู้ >> อัตราค่าน้ำและบริการ
อัตราค่าน้ำประปา


 

WATER TARIFFS
ตั้งแต่ ธันวาคม 2542/Effective December 1999
 
ประเภทที่ 1
ที่พักอาศัย
Residence
 
ประเภทที่ 2
ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ
Commerce, Government Agency,
State Enterprise and Industry
ปริมาณน้ำใช้
ลูกบาศก์เมตร
Volume (cu.m.)
ราคาค่าน้ำ
บาท/ลูกบาศก์เมตร
Baht/cu.m.
ปริมาณน้ำใช้
ลูกบาศก์เมตร
Volume(cu.m.)
ราคาค่าน้ำ
บาท/ลูกบาศก์เมตร
Baht/cu.m.
1-30
8.50
0-10
9.50
แต่ไม่ต่ำกว่า 90.00 บาท
(Not less than 90.00 Baht)
31-40
10.03
11-20
10.70
41-50
10.35
21-30
10.95
51-60
10.68
31-40
13.21
61-70
11.00
41-50
13.54
71-80
11.33
51-60
13.86
81-90
12.50
61-80
14.19
91-100
12.82
81-100
14.51
101-120
13.15
101-120
14.84
121-160
13.47
121-160
15.16
161-200
13.80
161-200
15.49
มากกว่า 200
(over 200)
14.45
มากกว่า 200
(over 200)
15.81

 
หมายเหตุ (Remark) :
  • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat not included)
  • การขายเหมา(Bulk Sale) มีราคาเฉลี่ยดังนี้ 
    • ประเภทที่พักอาศัย(Residence) 10.50 บาท/ลบ.ม.(Baht/cu.m.)
    • ประเภทอื่นๆ (Others) 13.00 บาท/ลบ.ม. (Baht/cu.m.)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 การประปานครหลวงจะจัดเก็บค่าน้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำส่งให้กรมชลประทาน
    

ข้อมูลโดย .... สำนักงานประชาสัมพันธ์
โทร. 504-0123 ต่อ 1108

 

       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125