ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  แบบสัญญาการใช้น้ำประปา
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ GECC (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานบริการ)
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> ผู้ใช้น้ำควรรู้ >> อัตราค่าน้ำและบริการ
อัตราค่าน้ำและบริการ


 

อัตราค่าน้ำประปา (WATER TARIFFS)
ตั้งแต่ ธันวาคม 2542/Effective December 1999
 
ประเภทที่ 1
ที่พักอาศัย
Residence
 
ประเภทที่ 2
ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ
Commerce, Government Agency,
State Enterprise and Industry
ปริมาณน้ำใช้
ลูกบาศก์เมตร
Volume (cu.m.)
ราคาค่าน้ำ
บาท/ลูกบาศก์เมตร
Baht/cu.m.
ปริมาณน้ำใช้
ลูกบาศก์เมตร
Volume(cu.m.)
ราคาค่าน้ำ
บาท/ลูกบาศก์เมตร
Baht/cu.m.
0-30
8.50
0-10
9.50
แต่ไม่ต่ำกว่า 90.00 บาท
(Not less than 90.00 Baht)
31-40
10.03
11-20
10.70
41-50
10.35
21-30
10.95
51-60
10.68
31-40
13.21
61-70
11.00
41-50
13.54
71-80
11.33
51-60
13.86
81-90
12.50
61-80
14.19
91-100
12.82
81-100
14.51
101-120
13.15
101-120
14.84
121-160
13.47
121-160
15.16
161-200
13.80
161-200
15.49
มากกว่า 200
(over 200)
14.45
มากกว่า 200
(over 200)
15.81

หมายเหตุ (Remark) :
  • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat not included)
  • การขายเหมา(Bulk Sale) มีราคาเฉลี่ยดังนี้
    • ประเภทที่พักอาศัย(Residence) 10.50 บาท/ลบ.ม.(Baht/cu.m.)
    • ประเภทอื่นๆ (Others) 13.00 บาท/ลบ.ม. (Baht/cu.m.)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำส่งให้กรมชลประทาน


อัตราค่าบริการรายเดือน
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2549
 

ขนาดมาตรวัดน้ำ

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)

Ø 1/2 นิ้ว

25.-

Ø 3/4 นิ้ว

40.-

Ø 1 นิ้ว

50.-

Ø 1 1/2 นิ้ว

80.-

Ø 2 นิ้ว

300.-

Ø 3 นิ้ว

400.-

Ø 4 นิ้ว

500.-

Ø 6 นิ้ว

900.-

Ø 8 นิ้ว

1,100.-

Ø 12 นิ้ว

3,500.-

Ø 16 นิ้ว

5,000.-


อัตราค่าบริการรายเดือนใช้ในการบำรุงรักษาระบบท่อและอปุกรณ์รวมทั้งการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามวาระให้ถูกต้อง เหมาะสมตามขนาดมาตรวัดน้ำที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(4) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510


Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125