ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  คู่มือศูนย์ราชการ Gecc
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> ผู้ใช้น้ำควรรู้ >> อัตราค่าน้ำและบริการ
อัตราค่าติดตั้งประปาใหม่


 

สำหรับมาตรวัดน้ำทุกขนาด  ที่ใช้ท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำไม่เกิน 5 เมตร ค่าใช้จ่ายเป็นดังนี้
 ขนาดมาตร
วัดน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง(นิ้ว)
 ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(บาท)
 เงินประกันการใช้น้ำ 
    ถาวร     
 ชั่วคราว 1
 ชั่วคราว 2
 1/2 
  5,000
    400
 2,000
  5,000
3/4
  6,000
    600
 3,000
    7,000  
 1
  8,000
  1,500
 5,000
 12,500
 1 1/2
 12,500
   3,000 
 -
 30,000
 2
 38,500
   4,000 
 -
 50,000
3
 76,000
 10,000
 -
   50,000  
 4
 93,500
 15,000 
 -
 50,000
 6
  156,500  
 20,000 
 -
 50,000
 8
 210,000
 30,000 
 -
 50,000
 12
 431,500
 N/A
 -
 N/A
 
 
 
 
 
   
หมายเหตุ :
เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป (อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ง กปน.จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป)
  • อัตราค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายข้างต้น ให้ใช้ท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำความยาวไม่เกิน 5 เมตร กรณีท่อแยกเข้ามาตรมีความยาวเกิน 5 เมตร ผู้ขอใช้น้ำต้องเสียค่าท่อส่วนที่เกินตามค่าใช้จ่ายจริง
  • ค่าใช้จ่ายตามตารางนี้ ไม่รวมเงินประกันการใช้น้ำ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เงินประกันการใช้น้ำ ให้เป็นไปตามประกาศของการประปานครหลวง ว่าด้วยการนี้โดยเฉพาะ
  • การขอใช้น้ำประปาประเภทชั่วคราว ให้เพิ่มค่าติดตั้งก๊อกน้ำ 1 จุด เป็นเงิน 500 บาท

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125