เดือน ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559


 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
การประปานครหลวง (กปน.) ปีงบประมาณ 2560
 
แผนงาน /
โครงการ
เป้าหมาย
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
การเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
 
เป้าหมายเบิกจ่าย ทั้งปี 4,704.9 ล้านบาท
1 ตุลาคม 2559 ถึง
30 กันยายน 2560
ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือน ธันวาคม 2559
งบลงทุนเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน
638.7
ล้านบาท
 
 
 
คิดเป็นร้อยละของเป้าหมายทั้งปี
13.6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125