1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
1 เม.ย. กปน. พร้อมให้บริการ ณ ศูนย์บริการ Government Center บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต

วันที่ 31 มี.ค. 2559
 
          นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประชารัฐว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ในการบริการประชาชนให้คำปรึกษารับคำร้องและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริเวณชั้น 1 โซนแฟชั่น พลัส (ใกล้กับ TOP Supermarket) เพื่อเพิ่มช่องทาง และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ กปน. ให้ใกล้ชิดกับประชาชนอีกระดับหนึ่ง ให้สมกับคำว่า "ประปาเพื่อประชาชน”
          นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ 12 หน่วยงาน อาทิ 1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) 2. สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี 3. กระทรวงแรงงาน 4. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 5. อำเภอบางใหญ่ 6. การประปานครหลวง 7. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 8. ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนนทบุรี 9. สถานีตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี 10. ขนส่ง จังหวัดนนทบุรี 11. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี 12. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจากการลงนาม ในสัญญา MOU ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125