1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
ผวก.กปน. ติดโผ 1 ใน 10 ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2559

วันที่ 25 มี.ค. 2559
 
         ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งรายชื่อข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 10 ราย เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2559 เพื่อส่งให้ สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือก มีดังนี้
 

1. นางสุดสวาท พ่วงพงษ์

พัฒนาการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน

2. นายปรีชา วรพงศ์ปกรณ์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กองการสื่อสาร กรมการปกครอง

3. นายนิคม ณรงค์รัตน์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาเขาย้อย กรมที่ดิน

4. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง 

5. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 

6. นายสมาน เมืองแก้ว

นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก

7. นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์

นายช่างรังวัด ประเภททั่วไประดับอาวุโส
จังหวัดปทุมธานี

8. นางสาวจินตนา สุดกระโทก

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดสระบุรี 

9. นางนัฏยา สมฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลำปาง

10. นางอภิญญา โกมลรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน
 
          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2559 เพื่อส่งให้ สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น เกี่ยวกับข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงมหาดไทย ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง www.anticor.moi.go.th
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125