การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 18,19 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน บริเวณถนนนิมิตใหม่ บางพื้นที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
บอร์ด กปน. จับมือภาคีร่วมแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง แนะใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ สนับสนุนแคมเปญจูงใจ ลดการใช้ได้.....ให้รางวัล

วันที่ 9 มี.ค. 2559

    นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการดินเกษตรและสื่อมวลชน เพื่อหารือแนวทางการบรรเทาปัญหาวิกฤติภัยแล้ง อาทิ การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ การออก Campaign ลดการใช้น้ำประปาคนชนบทและคนเมือง การให้รางวัลในจังหวัดที่มีการประหยัดน้ำในอัตราที่สูง และสนับสนุนให้ผู้ผลิตลดราคาอุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้ำ ฯลฯ รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ถึงปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือ ผ่านช่องทาง Social Media เป็นต้น นายบวรฯ กล่าวขอบคุณ ที่แต่ละองค์กรมาแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งคนชนบทและคนเมืองประหยัดน้ำอย่างจริงจัง เพื่อให้มีน้ำใช้และสามารถฟันฝ่าวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกัน
 
      สำหรับปีนี้ กปน. ได้ดำเนินโครงการ "ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเตรียมรางวัลไว้ 20 ล้านบาท เพื่อให้แก่ผู้ใช้น้ำที่สามารถลดการใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 10% และไม่ต่ำกว่า 5 ลบ.ม. เปรียบเทียบเดือนเมษายน ต้องน้อยกว่าเดือนมีนาคม 2559 โดยผู้ใช้น้ำจะได้ส่วนลดเป็นรางวัลในเดือนมิถุนายน มูลค่า 100 บาท สำหรับมาตรขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว และ 200 บาท สำหรับมาตรขนาด 1 ½ นิ้ว ขึ้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125