ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จับมือ สภา กทม. บูรณาการงานเพื่อประชาชน

วันที่ 19 พ.ย. 2558

        กปน.-สภา กทม. ประเดิมประชุมร่วมเพื่อ ถกปัญหาในการทำงาน พร้อมหาทางออกร่วมกัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้าง กทม. ให้เป็นมหานครน่าอยู่
        เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) นำโดย ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. พร้อมคณะ เพื่อประชุมหารือข้อราชการร่วมกัน ว่าด้วยเรื่อง ข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งของ กทม. ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ใน กทม. และความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง กทม. กับ กปน. สรุปได้ดังนี้
         - มาตรการรับภัยแล้งปี 2559 กปน. ได้ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เหมาะสม ลดผลกระทบน้ำประปากร่อย พร้อมกับปรับระบบการบริหารจัดการภายใน ด้วยการลดแรงดันน้ำประปาในช่วงกลางคืน การ recycle น้ำในระบบผลิต การรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ำ เพื่อร่วมกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง และยินดีให้ กทม. นำรถบรรทุกน้ำมารับน้ำ จาก 33 จุดจ่ายน้ำ ไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนรอบนอก
        - ปัจจุบัน กปน. ให้บริการน้ำประปาได้ 99 % ครอบคลุม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูล GIS พบว่าเหลือเพียงไม่ถึง 10,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้ใช้น้ำประปา ทั้งนี้ กปน. จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2560 ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาลเพื่อลดผลกระทบวิกฤติแผ่นดินทรุด
        - การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย กรณีศึกษาในต่างประเทศพบว่า ประเทศที่รวมกิจการขายน้ำประปากับการบำบัดน้ำเสีย จะมีการจัดเก็บในบิลเดียวกัน แต่ในประเทศที่แยกกิจการ ก็จะแยกการจัดเก็บบิลด้วย ในที่นี้ กปน. และ กทม. ขึ้นตรงคนละหน่วยงาน ดังนั้น ควรแยกการจัดเก็บเช่นเดียวกัน โดย กปน. ยินดีให้ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ รูปแบบการจัดส่งและจัดเก็บค่าน้ำประปา ประกอบกับ พ.ร.บ.กปน. ห้ามมิให้ประกอบกิจการใดๆ นอกเหนือจากการจัดหา ผลิตและจัดส่งน้ำประปา ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
        - การติดตั้งหัวดับเพลิง ปัจจุบัน กปน. ติดตั้งหัวดับเพลิงในพื้นที่ กทม. รวม 21,636 จุด โดยทั้งสองหน่วยงานมีการประสานงานใกล้ชิดเพื่อร่วมกันตรวจสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่ง กปน. มีการพัฒนาการติดตั้งหัวดับเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในพื้นที่แคบ มีการลดขนาดหัวดับเพลิงจาก 150 มิลลิเมตร ลดเหลือ 100 มิลลิเมตร พื้นที่ล่อแหลมจะพิจารณาเพิ่มจำนวน ส่วนบางพื้นที่ที่กีดขวางทางเท้า ก็จะจัดทำหัวดับเพลิงใต้ดิน เช่น สำเพ็ง เป็นต้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ กทม. ช่วยดูแลมิให้มีการลักลอบการใช้น้ำจากหัวดับเพลิง และในต้นปี2559 กปน. จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของ กทม. ในการใช้ Application ที่ กปน. พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการหาหัวดับเพลิงที่อยู่ใกล้จุดเกิดอัคคีภัยมากที่สุด
        - โครงการน้ำประปาดื่มได้ กปน. ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 ดังนั้น น้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย แต่ต้องขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพดี
        - แท่นน้ำประปาดื่มได้ ปัจจุบันกระจายหลายร้อยจุดทั่ว กทม. ซึ่งเป็นการให้บริการสาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงขอความร่วมมือ กทม. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดควบคู่ไปกับ กปน. ด้วย
        - กรณีมีงานปรับปรุงทางเท้า ขยายถนน หรือ งานวางท่อประปา ขอให้ทั้งสองหน่วยงานแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนดำเนินการพร้อมกัน และปรับปรุงคู่มือการทำงานด้านสาธารณูปโภคของ กทม. ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ลดผลกระทบด้านการจราจรและความเดือดร้อนแก่ประชาชน
        ทั้งนี้ กปน. ขอความร่วมมือ กทม. ในการขออนุญาตวางท่อ ซ่อมท่อประปา ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กปน. และ กทม. จะได้มีการหารือร่วมกันและติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ของ กปน. เข้าร่วมเป็นคณะอนุฯ สภา กทม. เพื่อให้ข้อมูลด้านงานประปาต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125