ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. mou กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หนุนปฏิบัติการต้านภัยแล้ง

วันที่ 17 พ.ย. 2558

          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2558) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. และ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และกิจกรรมเพื่อสังคม
          ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาด้านน้ำ โดยเฉพาะวิกฤตภัยแล้งที่รุนแรง และส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน หลายหน่วยงานได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น รวมทั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการฝนหลวง และเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของ กปน. ซึ่งมีภารกิจในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนด้วย การร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ เช่น การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ ฯลฯ/ ด้านทรัพยากร ทั้งการใช้ทรัพยากรและข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ข้อมูลทางสถิติและการพยากรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและสังคม/ และด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขบรรเทาภัยแล้ง โดย กปน. จะให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เกินปีละ 1 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งหรือภัยพิบัติอื่น ๆ ตลอดจนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125