ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
การประปานครหลวงโกอินเตอร์

วันที่ 27 ก.พ. 2558
 
          การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมมือ 4 หน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประปา ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพด้านการประปาอย่างยั่งยืน
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า กปน. เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานประปา ทั้งในด้านการบริหารจัดการและบุคลากรมืออาชีพ พร้อมยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และร่วมสร้างความสัมพันธ์กับการประปาเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยล่าสุดสถาบันพัฒนาวิชาการประปา กปน. (MWA Waterworks Institute of Thailand) ได้ประสานความร่วมมือกับ 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ติมอร์เลสเต ภูฏาน และเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการประปา ดังนี้
          Saigon Water Corporation (SAWACO) การประปาไซง่อน ประเทศเวียดนาม ซึ่งได้มีการลงนาม MOU โครงการ Water Operator Partnerships (WOPs) โดยให้ กปน. จัดหลักสูตรฝึกอบรมแก่พนักงาน SAWACO ใน 3 หัวข้อ คือ การจัดการน้ำสูญเสีย เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและจัดการการสูบจ่ายน้ำ การพัฒนาบุคคลากร โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ADB (ธนาคารพัฒนาเอเชีย)
          โครงการความร่วมมือกับประเทศติมอร์เลสเต ในการจัดหลักสูตร Urban Water Supply and Operation ให้แก่ผู้อบรมจากประเทศติมอร์เลสเต โดยคณะวิทยากรของ กปน. ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก JICA แห่งประเทศญี่ปุ่น
         โครงการความร่วมมือกับ Thimphu Thomde การประปาทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน
ให้ กปน. จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการผลิตและจ่ายน้ำ แก่เจ้าหน้าที่ของ Thimphu Thomde โดยภูฏานเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
         โครงการความร่วมมือกับ Inchoen Waterworks การประปาอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้คัดเลือก พนักงาน กปน. ไปฝึกงาน และเรียนรู้ประสบการณ์เป็นเวลา 6 เดือน โดยการประปาอินชอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125