ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
4 ปี กปน. สนับสนุน 20 ล้านบาท ให้ 25 ชุมชน อนุรักษ์ดินน้ำป่า

วันที่ 27 ก.พ. 2558
 
          กปน. ปลื้ม ที่ร่วมมือกับ UNDP โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ส่งเสริมชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง – เจ้าพระยา ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยกระดับการทำงานจากชุมชนให้เข้มแข็งสู่การพัฒนาในระดับท้องถิ่นที่ยั่งยืน
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ที่ กปน. และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ร่วมมือกันสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในลุ่มน้ำแม่กลอง และเจ้าพระยา ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ป่า เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ "รวมใจรักษ์น้ำ” (Water for People Partnership :Small Grant Programme) หรือ WPP/SGP โดยได้ให้การสนับสนุนเงินรวม 20 ล้านบาท ใน 4 ปีที่ผ่านมา มีชุมชนต่างๆ เข้ารับทุนแล้ว 25 ชุมชน ที่นอกจากจะดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งสำคัญที่ กปน. ต้องการเห็น คือ การที่ชุมชนคิดและทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง สามารถหาแนวร่วมและขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การขยายพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำ ในอำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก และในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การสร้างระบบจัดการน้ำสะอาดที่บ้านคลิตี้บน และจะขยายผลไปยังชุมชนบ้านคลิตี้ล่าง การสร้างและดูแลรักษาฝายให้เกิดความมั่นคงและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในชุมชนต่างๆ การจัดทำระบบก๊าซชีวภาพ บ่อดักไขมัน เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ การทำเกษตรอินทรีย์ ธนาคารขยะ ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ การจัดทำผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นต้น
          ผู้ว่าการ กปน. กล่าวอีกว่า จากผลสัมฤทธิ์ทั้งหมดนี้ กปน. รู้สึกยินดีที่สามารถผลักดันองค์ความรู้ของชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ ทั้งนี้ กปน. ต้องขอขอบคุณ UNDP ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลก ที่มีความชำนาญด้านงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ การดำเนินงานของชุมชนประสบความสำเร็จ และถึงแม้ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่จะให้การสนับสนุนชุมชน แต่ กปน. มั่นใจว่าจะมีโครงการรวมใจรักษ์น้ำ WPP/SGP ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอย่างแน่นอน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125