ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ใส่ใจคุณภาพน้ำ นำรถสำรวจท่อตรวจสอบความสะอาดท่อประปา

วันที่ 13 ก.พ. 2558

          นายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ตระหนักถึงการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย เพราะนอกจากการควบคุมการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนในโรงงานผลิตน้ำแล้ว ยังรวมถึงการก่อสร้างวางท่อประปาที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตรวจสอบความสะอาดท่อประปาซ้ำในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ป้องกันการปนเปื้อน ซึ่งหลังจากที่ กปน. ได้คิดค้นนวัตกรรม "รถสำรวจท่อบังคับวิทยุแบบไร้สาย” ขึ้นในปี 2555 เพื่อใช้เป็นรถต้นแบบในการสำรวจความเรียบร้อยของท่อประธานที่มีการวางใหม่ ทั้งจุดแตกรั่วและความสะอาดภายในเส้นท่อ เป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาที่สะอาดให้กับผู้ใช้น้ำ รถสำรวจท่อ
          ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา กปน. ได้นำเทคโนโลยีรถสำรวจท่อ ซึ่งเป็นรถบังคับขนาดเล็กติดตั้งกล้อง CCTV (Closed-Circuit Television) ที่มีความคมชัดสูง สามารถเคลื่อนไหวได้รอบทิศทาง (Pan and Tilt Camera) แสดงผลแบบ Real Time และบอกระยะทางเส้นท่อได้ มาใช้จริงในการสำรวจท่อประธาน หลังขั้นตอนการทำความสะอาดท่อประธานของผู้รับจ้างวางท่อประปาแล้ว เพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของท่อประธานอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้มาตรฐานจะทำการล้างท่อด้วยคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วจึงเปิดจ่ายน้ำประปาบริการประชาชน ทั้งนี้ ก่อนตรวจรับงาน ผู้รับจ้างฯ จะต้องบันทึกภาพภายในท่อประธานที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 400 มิลลิเมตร ขึ้นไป ส่งให้กับ กปน. เพื่อตรวจสอบทุกเส้นทางก่อสร้างวางท่อประปา ซึ่งปีที่ผ่านมา กปน. ได้ดำเนินการวางท่อประปาทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,100 ล้านบาท แบ่งเป็นท่อประธาน 80 % และท่อจ่ายน้ำ 20 % ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวางท่อประปาให้สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม
          ล่าสุด กปน. ได้พัฒนานวัตกรรม "เครื่องสำรวจท่อใต้น้ำแบบถ่ายทอดสด” (Water Pipe Explorer) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากรถสำรวจท่อบังคับวิทยุแบบไร้สาย โดยเป็นรถบังคับขนาดเล็กที่ติดตั้งกล้อง CCTV สามารถใช้ตรวจสอบความสะอาดและหาจุดแตกรั่วในท่อประปาใต้น้ำ ทั้งท่อประธานและท่อจ่ายน้ำ เป็นการลดข้อจำกัดในการตรวจสอบท่อประปาที่มีการเปิดจ่ายน้ำแล้ว ช่วยลดน้ำสูญเสีย สอดรับกับแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ที่ กปน. กำลังดำเนินการอยู่อีกด้วย ทั้งนี้ กปน. จะทำการพัฒนาเครื่องดังกล่าว เพื่อนำมาใช้งานจริงในอนาคตต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125