เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร
ผู้บริหาร กปน.


 
ผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวง

ผู้ว่าการ

นาย ปริญญา ยมะสมิต
ผู้ว่าการ
Mr. Prinya Yamasamit
Governor
 

ระดับรองผู้ว่า

 

 

 
 
 
น.ส. ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ 
รองผู้ว่าการ
(บริหาร)
Miss Chawewan Uthaipibool 
Deputy Governor (Administration)
 
 
 
 
นาง อบอุ่น เศวตวงศ์
รองผู้ว่าการ
(การเงิน)

Mrs. Obhoon Sawetavong Deputy Governor (Finance)
 
 
 
 
นาย สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์
รองผู้ว่าการ
(ผลิตและส่งน้ำ)

Mr. Somboon Sunanthapongsak
Deputy Governor
(Water Production and Transmission)
นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร 
รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันตก)
Mr. Raksak Suriyaharn 
Deputy Governor (Western Services )
 
 
 
 
น.ส. สุพรรณี
กรัณย์กิตติคุณ
รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันออก)
Miss Supannee Karunkittikun
Deputy Governor
(Eastern Services )
 
 
 
นาย กวี อารีกุล
รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

Mr. Kavee Areekul
Deputy Governor (Engineering and Construction)
 
 
นาง ลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน
รองผู้ว่าการ
(แผนและพัฒนา)

Mrs. Lawan Chatrungchewan
Deputy Governor (Planning and Development)
 
 
 
 
นาย กิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ
รองผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Mr. Kittipong Apichaichankit 
Deputy Governor (Information Technology)
 
 
 

 
 
   

 

    
 
 
 
นาย ชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10
Mr. Chaiwat Vorapeboonpong
 MWA Expert Level 10
 
นาย ธำรง บูรณตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10

Mr.Thamrong Buranatrakul
MWA Expert Level 10
 
 
 
น.ส. ทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10
Miss Tassanee Lerksantivong
MWA Expert Level 10

 
 
นาง ศรัณยา สีน้ำเพชร
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10

Mrs. Sranya Sinamphet
MWA Expert Level 10

 
 
 
 
 
 
 
 

       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125