1125 MWA Call Center
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  แจ้งข้อร้องเรียนด้านบริการ
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ชำระค่าน้ำทาง Internet
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  บริการคำนวณค่าน้ำ
more ...
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 20,21,22,23 กุมภาพันธ์ 2560
  น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 15,16 กุมภาพันธ์ 2560
  น้ำไม่ไหล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
  น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล 7,11 กุมภาพันธ์ 2560
  น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล 9 กุมภาพันธ์ 2560
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
  คุณภาพน้ำดิบ
more ...
สำนักงานประปาสาขา
สำนักงานประปาสาขาตากสินคลิกแผนที่การเดินทาง

แผนที่แสดงพื้นที่ให้บริการ

สถานที่ตั้ง
: 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย31  แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
โทรศัพท์ : 0-2427-6000 (17 คู่สาย)
โทรสาร : 0-2427-7772
E-mail : br02s00@mwa.co.th
เส้นทางการเดินทาง : มีรถโดยสารธรรมดาสาย 17, 68, 101, 105, 147, 169
เส้นทางการเดินทาง : มีรถโดยสารปรับอากาศสาย ปอ.68, ปอ.76, ปอ.105, ปอ.140, ปอ.141, ปอ.142, ปอ.147, ปอ.529, ปอ.558
ทิศเหนือ : จรดคลองภาษีเจริญ, คลองบางกอกใหญ่ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศใต้ : จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก : จรดเขตจังหวัดสมุทรสาคร, ทางรถไฟสายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ และคลองราชมนตรี
 
 

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาตากสิน
โทรศัพท์ตู้กกลาง 0-2427-6000 (17 คู่สาย)

 

หน่วยงาน
เบอร์ตรง
เบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน 0-2427-3025 (กด1) 1413
ส่วนกลาง เบอร์กลาง 1403
ผู้อำนวยการกองบริการ เบอร์กลาง 1319
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา เบอร์กลาง 2201
ผู้อำนวยการกองรายได้ 0-2428-9699 1120
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ เบอร์กลาง 1411
การขอติดตั้งประปาใหม่ เบอร์กลาง 8
ชำระหนี้ค้าง / ชำระเงินผ่านธนาคาร เบอร์กลาง 5
ค่าน้ำแพง เบอร์กลาง 7
แจ้งท่อแตกรั่ว / น้ำไม่ไหล เบอร์กลาง 4
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง) เบอร์กลาง 20

 

       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125