ช่องทางการชำระเงิน
  ตัวแทนการรับชำระ
  สาขาที่ให้บริการ
  ช่องทางชำระเงิน
บริการอิเล็กทรอนิกส์
  ขอติดตั้งประปาใหม่
  ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง
  บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูล
  บริการคำนวณค่าน้ำ
  E-Book
  บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำทาง Internet
  การบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการของ กปน. >> บริการหลัก >> สินค้า >> น้ำดื่มปาป้า >> น้ำดื่มปาป้า
เครื่องกรอกน้ำใส่ขวด


 

       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125