ความรู้เรื่องกิจการประปา >> แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
คลองประปาตะวันตกระยะ 2สร้างต่อจากคลองประปาตะวันตกระยะ 1 เพื่อไปรับน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง ส่งน้ำดิบได้ในอัตราสูงสุด ประมาณ 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ให้ไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) จนถึงอุโมงค์ลอดแม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านเข้าสู่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีความยาวจากจุดรับน้ำดิบท่าม่วงถึงสถานีสูบน้ำดิบประมาณ 72 กิโลเมตร
 
ลักษณะคลองประกอบด้วยคลอง 4 แบบ แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ คลองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U (U-shape) คลองดาดคอนกรีต คลองดิน และคลองลอย(สะพานน้ำลอย)
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125