ระบบ e-Tracking System (ETS)
  ระบบบริหารจัดการสารเคมี
  การชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้กับคู่ค้าของกปน.
  ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินของผู้ขาย/ผู้รับจ้างทาง Internet
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  E-Auction
  งานจ้างออกแบบฯ
  สอบ/ประกวดราคาทั่วไป
  ประกาศงานจำหน่ายพัสดุ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (สาขา)
  ประกาศสอบราคาสายงานผลิตและส่งน้ำ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (หน่วยงานอื่นๆ)
ประกาศราคากลางสำหรับงานที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
  ราคากลางงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ราคากลางงานสำนักงานประปาสาขา
  ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา
  ราคากลางโดยวิธีกรณีพิเศษ
  ราคากลางโดยวิธีพิเศษ
  ราคากลางงานจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงและคัดเลือก
  ราคากลางสายงานผลิตและส่งน้ำ
  การแก้ไขสัญญา
ทะเบียนผู้รับจ้างเงินบาท
  ผู้รับจ้างชั้น 2
  ผู้รับจ้างชั้น 1
  ผู้รับจ้างชั้น 3
ระเบียบและหลักเกณฑ์
  หลักเกณฑ์
  ระเบียบกปน. ฉบับที่ 64
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งานโครงการ
  ประกาศร่าง TOR
  ประกาศประกวดราคา
  ราคากลาง
  ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา
จัดซื้อ - จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งานโครงการ >> ราคากลาง
ราคากลางงานจ้างโครงการ

วันที่ 14 ก.ค. 2553
 

ราคากลางงานจ้างได้ระบุไว้แล้วในใบประกาศประกวดราคา ยกเว้นงานสัญญาที่ใช้เงินกู้ที่มีเงื่อนไขเป็นอื่นที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ สำหรับ Web Page นี้ จะแสดงหนังสือรับรองของผู้ที่คำนวณ หรือประเมินราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่มีวงเงินที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
  
 การประปานครหลวงประกวดราคาเอง
 งานประกวดราคาร่วมกรุงเทพมหานคร

1. สัญญา PIT-801 

 1. สัญญา PITB-735 
   2. สัญญา รทป.5
   3. สัญญา PITB-736 
   4. สัญญา PITB-748 
   5. สัญญา PITB-724 
   6. สัญญา PITB-813 
   7. สัญญา PITB-739(R2) 
   8. สัญญา PITB-814 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
  ปี 2561 (งานจัดจ้าง)
  ปี 2561 (งานจัดซื้อ)
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
รายชื่อผู้ซื้อแบบจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
  อำนาจคณะกรรมการการประปานครหลวง
  อำนาจผู้ว่าการ
  การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างงานโครงการ
  สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1
  การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง
  การประกันความชำรุดบกพร่อง
เอกสารดาวน์โหลด
  โลโก้ประปาเพื่อประชาชนสำหรับป้ายประกาศ
  การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ
คู่มือการประเมินผลงานก่อสร้าง
  หลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ
  ท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
  ระบบผลิตน้ำ
  ท่อประธาน
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125