ระบบ e-Tracking System (ETS)
  ระบบบริหารจัดการสารเคมี
  การชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้กับคู่ค้าของกปน.
  ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินของผู้ขาย/ผู้รับจ้างทาง Internet
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  E-Auction
  งานจ้างออกแบบฯ
  สอบ/ประกวดราคาทั่วไป
  ประกาศงานจำหน่ายพัสดุ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (สาขา)
  ประกาศสอบราคาสายงานผลิตและส่งน้ำ
ประกาศราคากลางสำหรับงานที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
  ราคากลางงานสำนักงานประปาสาขา
  ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา
  ราคากลางโดยวิธีกรณีพิเศษ
  ราคากลางโดยวิธีพิเศษ
  ราคากลางงานจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงและคัดเลือก
  ราคากลางงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ราคากลางสายงานผลิตและส่งน้ำ
  การแก้ไขสัญญา
ทะเบียนผู้รับจ้างเงินบาท
  ผู้รับจ้างชั้น 2
  ผู้รับจ้างชั้น 3
  ผู้รับจ้างชั้น 1
ระเบียบและหลักเกณฑ์
  ระเบียบกปน. ฉบับที่ 64
  หลักเกณฑ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งานโครงการ
  ประกาศร่าง TOR
  ประกาศประกวดราคา
  ราคากลาง
  ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา
หน้าหลัก >> ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR)
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR) ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR)
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-008 (24 ก.พ. 2557)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 27 ก.พ. 2557) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ PITL-744 (R) (18 ก.พ. 2557)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 21 ก.พ. 2557) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-007 (12 ก.พ. 2557)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 5 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 17 ก.พ. 2557) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-009 (10 ก.พ. 2557)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 13 ก.พ. 2557) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-07(R) (7 ก.พ. 2557)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 4 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 11 ก.พ. 2557) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-03(R) (7 ก.พ. 2557)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 4 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 11 ก.พ. 2557) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-002 (29 ม.ค. 2557)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 5 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 3 ก.พ. 2557) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-005 (20 ม.ค. 2557)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 23 ม.ค. 2557) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-003 (2 ม.ค. 2557)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 4 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 6 ม.ค. 2557) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เลขที่ E-WL-PY (25 ธ.ค. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 8 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 2 ม.ค. 2557) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-001 (11 ธ.ค. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 16 ธ.ค. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช-001(R) (9 ธ.ค. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 12ธ.ค. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-010 (9 ธ.ค. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 12ธ.ค. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-03 (เผยแพร่เมื่อได้รับเสนอแนะคำวิจารณ์จากสาธารณชน) (15 พ.ย. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-07 (เผยแพร่เมื่อได้รับเสนอแนะคำวิจารณ์จากสาธารณชน) (14 พ.ย. 2556)
ขอบเขตของงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปาช่วงไซฟ่อนรังสิต ถึงไซฟ่อนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขที่ ปสป-3 (2 ต.ค. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-740/1 (เผยแพร่เมื่อได้รับเสนอแนะคำวิจารณ์จากสาธารณชน) (12 ก.ค. 2556)
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-03 (10 ก.ค. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 15 ก.ค. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-07 (9 ก.ค. 2556)
จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ : 3 วัน นับจากวันที่ประกาศ (สิ้นสุด 12 ก.ค. 2556) ที่อยู่การประปานครหลวง: 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช-001 (เผยแพร่เมื่อได้รับเสนอแนะคำวิจารณ์จากสาธารณชน) (20 มิ.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 ถัดไป>>
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
รายชื่อผู้ซื้อแบบจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
  อำนาจคณะกรรมการการประปานครหลวง
  อำนาจผู้ว่าการ
  การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างงานโครงการ
  สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1
  การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง
  การประกันความชำรุดบกพร่อง
เอกสารดาวน์โหลด
  โลโก้ประปาเพื่อประชาชนสำหรับป้ายประกาศ
  การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ
คู่มือการประเมินผลงานก่อสร้าง
  หลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ
  ท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
  ระบบผลิตน้ำ
  ท่อประธาน
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125