Fontsize
    1     2     3     4     5     6  
 
  หน้าหลักกระทู้ รอบรู้เรื่องประปา   
การโอนกรรมสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อ ขอถามรายละเอียดบางประการครับ
โดย : กิตติ

06/10/2551 10:02:31
  1. หากเตรียมหลักฐานต่างๆพร้อมครบถ้วนแล้ว รวมทั้งใบมอบอำนาจจากผู้โอนมอบอำนาจให้ผู้รับโอน แล้วจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มของการประปาด้วยมั้ยครับ (ไม่ติดใจเรื่องเงินค่าประกันมิเตอร์ ซึ่งยังเต็มจำนวนครับ)

2. ในกรณีที่ผู้โอนยินยอมโอนเงินประกันให้ผู้โอนต้องเซ็นชื่อสลักหลัง
ใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำฉบับจริง หากหาใบเสร็จเงินประกันไม่เจอ ให้ทำอย่างไรครับ สามารถพิมพ์เอกสารขึ้นมาเอง และให้ผู้โอนเซ็นกำกับได้มั้ย

3. มีค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเท่าใดครับ
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : call center1125

08/10/2551 10:30:49
  1. ผู้รับโอน (สามารถโอนฝ่ายเดียวได้)
1.1.สำเนาสัญญาซื้อขาย(ระบุบ้านเลขที่)
1.2.สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนและผู้รับโอน
1.3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอน(ต้องเป็นเจ้าบ้าน) หรือหนังสือสัญญาเช่า 3 ปี
ขึ้นไป
1.4.ใบเสร็จค่าน้ำเดือนสุดท้าย(ถ้ามี)
2.ในกรณีที่ผู้โอนยินยอมโอนเงินประกันให้ผู้โอนต้องเซ็นชื่อสลักหลัง
ใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำฉบับจริง หากเงินประกันของคนเดิมมีอยู่เต็มจำนวนผู้รับ
โอนไม่ต้องวางประกันใหม่ก็ได้โดยใช้เงินประกันขอคนเดิมค้ำไว้ แต่เมื่อใดที่คนเดิม
ถอนเงินประกันคืน ผู้รับโอนต้องมาวางประกันใหม่.กรณีผู้โอนยินยอมโอนเงิน
ประกันให้ผู้รับโอนและใบเสร็จเงินประกันสูญหาย ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอม
โอนกรรมสิทธิ์ฯ แทนใบเสร็จเงินประกันได้ โดยผู้โอนและผู้รับโอนต้องมาดำเนินการพร้อมกัน
(การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำหากผู้โอนไม่ได้ลงนามโอนกรรมสิทธิ์การรับโอนมักเกิดปัญหาการคัดค้านสิทธิ์ตามมาภายหลัง)
- หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้ใช้น้ำไม่สามารถมาดำเนินการเองและสำเนา
บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ
*** ในกรณีที่เงินประกันเดิมมีไม่เต็มจำนวน ผู้รับโอนต้องวางใหม่เสมอ**
3. ในการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแต่ในรายที่ไม่มีใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำเดิมพร้อมการเซ็นสลักหลังมอบโอนเงินค่าประกันนั้นจากเจ้าของเดิมมาแสดง
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   
 
  Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125