ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

Costomer
more ...

Business
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

บริการของ กปน. >> บริการหลัก >> ผู้ใช้น้ำควรรู้

มาตรวัดน้ำการให้บริการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ
แบบฟอร์มใบคำร้องบริการน้ำประปา Download
การให้บริการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ
1. การขอเพิ่มและลดขนาดมาตรวัดน้ำ เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำประปา
หลักฐานประกอบคำขอ
1. บุคคลธรรมดา     -   สำเนาบัตรประชาชน
2. นิติบุคคล           -   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน เฉพาะแผ่นหน้าแผ่นเดียว) 
                           -   พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม
 
ค่าใช้จ่าย
การประปานครหลวงจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายใน 2 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และจะดำเนินการให้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ชำระเงิน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
2. การขอยก-ย้ายมาตรวัดน้ำ
หากท่านมีความประสงค์จะขอยก-ย้ายมาตรวัดน้ำ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือ สถานที่หรือ ได้ทำเนินการจนเป็นเหตุให้มาตรวัดน้ำไม่อยู่ในที่เหมาะสมหรือ เป็นอุปสรรคต่อการจดปริมาณน้ำประปา และการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงจะดำเนินการ ยก-ย้าย มาตรวัดน้ำ ให้เหมาะสม โดยคิดค่าใช้จ่ายดังนี้
 • ขนาดมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว - 3/4 นิ้ว   เป็นเงิน 800 บาท
 • ขนาดมาตรวัดน้ำ 1 นิ้ว                   เป็นเงิน 1,000 บาท
 • ขนาดมาตรวัดน้ำ 1 1/2 นิ้ว ขึ้นไป    คิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราเหมาจ่ายสำหรับระยะที่ย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำจากจุดเดิมไปไม่เกิน 5 เมตร กรณีเกิน 5 เมตร จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเมตรละ 250 บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าซ่อมผิววัสดุพิเศษ )
 
3. มาตรวัดน้ำสูญหาย
ผู้ใช้น้ำแจ้งความ มาตรน้ำสูญหายที่สถานีตำรวจ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ และ นำใบแจ้งความมาติดต่อสำนักงานประปาสาขา
 • กรณีมาตรวัดน้ำภายนอกบริเวณบ้าน หากเกิดความชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำต้องแจ้งสำนักงานประปาสาขาทราบทันที เพื่อสำนักงานประปาสาขาจะได้ทำการเปลี่ยน หรือ ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้ามาตรน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชดใช้ค่าน้ำสูญเสีย ค่าน้ำจ่ายในการเปลี่ยนมาตร และค่าเสียหาย ที่พึงประเมินทั้งหมด
 • กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายในบริเวณบ้าน หรือมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งชั่วคราว ชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย สำนักงานประปาสาขาจะแจ้งผู้ใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และค่าเสียหายที่พึงประเมินทั้งหมด หากเหตุแห่งการชำรุดเสียหายหรือสูญหาย เกิดจากภัยธรรมชาติก็ไม่อาจคาดหมาย หรือ ป้องกันได้ให้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
4. มาตรไม่เดิน  การประปานครหลวงจะดำเนินการเปลี่ยนมาตรให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้น แต่จะเกิดจากมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่ามาตรวัดน้ำ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรพร้อมค่าน้ำสูญเสีย
 
5. การทดสอบมาตรวัดน้ำ กรณีสงสัยว่ามาตรวัดน้ำจะเดินไม่เที่ยงตรง  ให้ผู้ใช้น้ำยื่นคำร้องที่ สำนักงานประปาสาขา เพื่อขอทดสอบมาตรวัดน้ำ   
 • หากผลการทดสอบถูกต้อง ผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทดสอบตามขนาดมาตรวัดน้ำ
 • หากมาตรคลาดเคลื่อน ผู้ใช้น้ำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และการประปานครหลวงจะคำนวณค่าน้ำใหม่ ตามความเป็นจริง
ติดต่อกองโรงงานมาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ โทร. 0-2588-0170 และ 0-2591-0565

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ

มาตรวัดน้ำ เป็นเครื่องมือสำหรับวัดปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค ณ สถานที่ใช้น้ำ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการออกใบเสร็จค่าน้ำประจำเดือน มาตรวัดน้ำเมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องมานาน ย่อมมีการสึกหรอของกลไกต่าง ๆ อาจมีผลทำให้การบันทึกข้อมูลการใช้น้ำคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำตรงตามปริมาณน้ำที่ใช้จริง การประปานครหลวงจึงหมุนเวียนดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งใช้งานมานานทุกๆปี โดย มาตรวัดน้ำขนาด ุ 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว จะดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ใหม่ เมื่อมาตรวัดน้ำเดิมมีอายุการใช้งาน เกิน 8-10 ปี สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่จะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่ เมื่อมาตรวัดน้ำเดิมมีอายุการใช้งาน เกิน 2 ปี โดยการดำเนินการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายเป็นของ การประปานครหลวงทั้งหมด
 
การรับฝากมาตร
หากท่านผู้ใช้น้ำต้องประสบกับปัญหา
 • มาตรวัดน้ำสูญหายเนื่องจากเป็นบ้านว่าง
 • ถูกประเมินค่าน้ำในอัตราการใช้น้ำขั้นต่ำ เนื่องจากบ้านดังกล่าวไม่มีการใช้น้ำ
 • ถูกตัดน้ำกรณีค้างชำระค่าน้ำ เนื่องจากบ้านว่าง และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย
  ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป หากท่านใช้บริการ "ฝากมาตร"
หลักฐาน ดังนี้คือ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
ยื่นความจำนงได้ที่
ค่าใช้จ่าย
 • 30 บาท ต่อเดือน
หมายเหตุ
 • การของดใช้น้ำชั่วคราวโดยการฝากมาตรวัดน้ำจะกระทำได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผู้ใช้น้ำมีความจำเป็นต้องฝากมาตรวัดน้ำต่อไปอีก ให้ยื่นขอต่อระยะเวลาการฝากเป็นคราวๆไป
 • กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ใช้น้ำจะขอชำระค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรก่อนกำหนดที่การประปานครหลวงจะเรียกให้ต่อระยะเวลาการฝากมาตรวัดน้ำก็ได้
 • ค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรวัดน้ำจะไม่คืนให้ผู้ใช้น้ำ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้น้ำที่ติดตั้งประปาชั่วคราวไม่มีสิทธิฝากมาตรวัดน้ำ
การฝากมาตรวัดน้ำ
อัตราค่าน้ำประปา
ค่าธรรมเนียมการ
ฝากมาตรวัดน้ำ 6 เดือน 180 บาท

ขนาดมาตร ?

ค่าน้ำ

ค่าบริการ

รวม

ภาษี 7%

รวมทั้งสิ้น

1/2 นิ้ว

45

25

70

4.90

74.90

3/4 นิ้ว

45

40

85

5.95

90.95

1 นิ้ว

45

50

95

6.65

101.65

เฉลี่ยประมาณ 50 บาท/เดือน ปริมาณการใช้น้ำ 0 - 5 ลบ.ม./เดือน
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125