1125 MWA Call Center
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  แจ้งข้อร้องเรียนด้านบริการ
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ชำระค่าน้ำทาง Internet
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  บริการคำนวณค่าน้ำ
more ...
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 27,29 ตุลาคม 2559
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 20 ตุลาคม 2559
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 19 ตุลาคม 2559
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 16,18 ตุลาคม 2559
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 13 ตุลาคม 2559
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
  คุณภาพน้ำดิบ
more ...
สำนักงานประปาสาขา
สำนักงานประปาสาขาตากสินคลิกแผนที่การเดินทาง

แผนที่แสดงพื้นที่ให้บริการ

สถานที่ตั้ง
: 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย31  แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
โทรศัพท์ : 0-2427-6000 (17 คู่สาย)
โทรสาร : 0-2427-7772
E-mail : br02s00@mwa.co.th
เส้นทางการเดินทาง : มีรถโดยสารธรรมดาสาย 17, 68, 101, 105, 147, 169
เส้นทางการเดินทาง : มีรถโดยสารปรับอากาศสาย ปอ.68, ปอ.76, ปอ.105, ปอ.140, ปอ.141, ปอ.142, ปอ.147, ปอ.529, ปอ.558
ทิศเหนือ : จรดคลองภาษีเจริญ, คลองบางกอกใหญ่ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศใต้ : จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก : จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก : จรดเขตจังหวัดสมุทรสาคร, ทางรถไฟสายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ และคลองราชมนตรี
 
 

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาตากสิน
โทรศัพท์ตู้กกลาง 0-2427-6000 (17 คู่สาย)

 

หน่วยงาน
เบอร์ตรง
เบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน 0-2427-3025 (กด1) 1413
ส่วนกลาง เบอร์กลาง 1403
ผู้อำนวยการกองบริการ เบอร์กลาง 1319
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา เบอร์กลาง 2201
ผู้อำนวยการกองรายได้ 0-2428-9699 1120
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ เบอร์กลาง 1411
การขอติดตั้งประปาใหม่ เบอร์กลาง 8
ชำระหนี้ค้าง / ชำระเงินผ่านธนาคาร เบอร์กลาง 5
ค่าน้ำแพง เบอร์กลาง 7
แจ้งท่อแตกรั่ว / น้ำไม่ไหล เบอร์กลาง 4
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง) เบอร์กลาง 20

 

       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125