Fontsize
จัดซื้อ - จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งานโครงการ >> ราคากลาง
ราคากลางงานจ้างโครงการ

วันที่ 14 ก.ค. 2553
 

ราคากลางงานจ้างได้ระบุไว้แล้วในใบประกาศประกวดราคา ยกเว้นงานสัญญาที่ใช้เงินกู้ที่มีเงื่อนไขเป็นอื่นที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ สำหรับ Web Page นี้ จะแสดงหนังสือรับรองของผู้ที่คำนวณ หรือประเมินราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่มีวงเงินที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
  
 การประปานครหลวงประกวดราคาเอง
 งานประกวดราคาร่วมกรุงเทพมหานคร

1. สัญญา PIT-801 

 1. สัญญา PITB-735 
   2. สัญญา รทป.5
   3. สัญญา PITB-736 
   4. สัญญา PITB-748 
   5. สัญญา PITB-724 
   6. สัญญา PITB-813 
   7. สัญญา PITB-739(R2) 
   8. สัญญา PITB-814 

  Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125